Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Process dynamics and control : modeling for control and prediction
Tác giả: Brian Roffel, B H Betlem
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2815
 
Process systems analysis and control
Tác giả: Steven E LeBlanc, Donald R Coughanowr
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Introduction to instrumentation, sensors and process control
Tác giả: William C Dunn
Xuất bản: Boston: Artech House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.42
 
Instrumentation for process measurement and control
Tác giả: Norman A Anderson
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Drives and control for industrial automation
Tác giả: Kok Kiong Tan, Andi Sudjana Putra
Xuất bản: London New York: Springer Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Industrial process identification and control design : step-test and relay-experiment-based methods
Tác giả: Tao Liu, Furong Gao
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Adaptive control design and analysis
Tác giả: Gang Tao
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.836
 
Introducción al control de procesos por ordenador
Tác giả: Joaquín Corominas Viñas
Xuất bản: Barcelona: Universidad Politecnica ETS Ingenieros Industriales etc, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Essentials of process control
Tác giả: Michael L Luyben, William L Luyben
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2815
 
Process identification and PID control
Tác giả: Su Whan Sung, In-Beum Lee, Jietae Lee
Xuất bản: Singapore: John Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục