Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Developmental biology protocols
Tác giả: Cecilia W Lo, Rocky S Tuan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell cycle control : mechanisms and protocols
Tác giả: Gav Brooks, Tim Humphrey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
The coiled spring : how life begins
Tác giả: Ethan Bier
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Plant development
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell cycle checkpoint control protocols
Tác giả: Howard B Lieberman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
The art of genes : how organisms make themselves
Tác giả: Enrico Coen
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Stem cells and the future of regenerative medicine
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Johnson & Volpe's patterns & experiments in developmental biology
Tác giả: Leland G Johnson, E Peter Volpe
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell growth, differentiation and senescence : a practical approach
Tác giả: George P Studzinski
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
The genetics and biology of sex determination
Tác giả: Derek Chadwick, Jamie Goode
Xuất bản: Chichester West Sussex England: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục