Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 341 kết quả
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
Microbial megaplasmids
Tác giả: Ed Schwartz
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.87293
 
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego CA: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Systems biology [electronic resource] : properties of reconstructed networks
Tác giả: Bernhard Palsson
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80285
 
Gene Cloning and Manipulation [electronic resource]
Tác giả: Christopher Howe
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Molecular microbiology laboratory : a writing-intensive course
Tác giả: Katharine Field, Bruce Geller, Walt Ream, Janine Trempy
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Drug-DNA interactions : structures and spectra
Tác giả: Kazuo Nakamoto, Gary D Strahan, Masamichi Tsuboi
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Genomic imprinting : methods and protocols
Tác giả: Andrew Ward
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
DNA-protein interactions : principles and protocols
Tác giả: Tom Moss
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục