Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2726 kết quả
U.S. Politics For Dummies
Tác giả: Wiley
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.973
 
Wiley encyclopedia of telecommunications
Tác giả: John G Proakis
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
The Wiley handbook of genius
Tác giả: Dean Keith Simonton
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
The Wiley handbook of anxiety disorders
Tác giả: Thomas Ehring, Paul M G Emmelkamp
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
The Wiley encyclopedia of packaging technology
Tác giả: Kit L Yam
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.803
 
Wiley encyclopedia of forensic science
Tác giả: Allan Jamieson, Andre A Moenssens
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2503
 
The Wiley handbook on the psychology of violence
Tác giả: Carlos A Cuevas, Callie Marie Rennison
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  303.6019
 
The Wiley handbook of learning technology
Tác giả: Nicholas John Rushby, Daniel W Surry
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Dreamweaver CC for dummies (A Wiley Brand)
Tác giả: Janine Warner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
The Wiley handbook of obsessive compulsive disorders
Tác giả: Jonathan S Abramowitz, Dean McKay, Eric A Storch
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.85227
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục