Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Statistics in plain English
Tác giả: Timothy C Urdan
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Handbook of classroom management : research, practice, and contemporary issues
Tác giả: Carolyn M Evertson, Carol Simon Weinstein
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Autism spectrum disorders : identification, education, and treatment
Tác giả: Dianne Berkell Zager
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.94
 
The handbook of attitudes
Tác giả: Albarracin Blair T
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Geographies of girlhood
Tác giả: Bettis Natalie G
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.2355
 
Persuasive imagery : a consumer response perspective
Tác giả: Linda M Scott, Rajeev Batra
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Psychology's grand theorists : how personal experiences shaped professional
Tác giả: Amy Demorest
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1
 
Teaching and learning vocabulary : bringing research to practice
Tác giả: Elfrieda H Hiebert, Michael L Kamil
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.61
 
A primer of signal detection theory
Tác giả: D McNicol
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục