Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Practical railway engineering [electronic resource]
Tác giả: Clifford F Bonnett
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.1
 
Design of modern highrise reinforced concrete structures
Tác giả: Hiroyuki Aoyama
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Molecular to global photosynthesis
Tác giả: Mary D Archer, J Barber
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.46
 
Molecules of death
Tác giả: Steve Mitchell, G B Steventon, R H Waring
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Proceedings of the 4th Asia-Pacific Bioinformatics Conference : Taipei, Taiwan, 13-16 February 2006
Tác giả: Tao Jiang
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Modern physics : an introductory text
Tác giả: Jeremy I Pfeffer, Shlomo Nir
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Time, space, stars & man [electronic resource] : the story of the big bang
Tác giả: M M Woolfson
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.18
 
Advances in nanoengineering elektronisk ressurs : electronics, materials, assembly
Tác giả:
Xuất bản: London Singapore Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Robotics : state-of-art and future challanges
Tác giả: George A Bekey
Xuất bản: London Singapore: Imperial College Press Distributed by World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Bioanalytical chemistry
Tác giả: A Manz, Dimitri Iossifidis, Nicole Pamme
Xuất bản: London River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2004 J-403
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục