Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Molecular physics : theoretical principles and experimental methods
Tác giả: Wolfgan Demtrd̲er
Xuất bản: Germany: WILEYVCH Verlag GmbH Co, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.6
 
Nanoscience and nanotechnology for human health [electronic resource]
Tác giả: Bert Müller, M H van de Voorde
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Metal Matrix Composites : Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering
Tác giả: Karl U Kainer
Xuất bản: Weinheim: WILEYVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
Receptor biology [electronic resource]
Tác giả: Michael F Roberts, Anne E Kruchten
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Explosives
Tác giả: Rudolf Meyer, Jose Köhler
Xuất bản: : WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Statistical analysis techniques in particle physics : fits, density estimation and supervised learning
Tác giả: Ilya Narsky, Frank Clifford Porter
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72015195
 
Medical Product Regula tory Affairs : Pharmaceuticals, Diagnostics, Medical Devices
Tác giả: Gary Walsh, John J Tobin
Xuất bản: Germany: WILEYVCH Verlag GmbH Co KGaA Weinheim, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.0416
 
Iron Catalysis in Organic Chemistry Reactions and Applications
Tác giả: Bernd Plietker
Xuất bản: Germany: WILEYVCH Verlag GmbH Co KGaA Weinheim, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
1

Truy cập nhanh danh mục