Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 252 kết quả
The official dictionary of unofficial English : a crunk omnibus for thrillionaires and bampots for the Ecozoic Age
Tác giả: Grant Barrett
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.1
 
The Roman Empire and the New Testament : an essential guide
Tác giả: Warren Carter
Xuất bản: Nashville TN: Abingdon Press, c2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  225.95
 
Triathlon workout planner
Tác giả: John Mora
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
5K and 10K training
Tác giả: Brian Clarke
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Alexis de Tocqueville and American intellectuals : from his times to ours
Tác giả: Matthew J Mancini
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield, c2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.56
 
Hit man : blood money : Prima official game guide
Tác giả: Michael Knight
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.3
 
2142 Battlefield : Prima official game guide
Tác giả: David Knight
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Encyclopedia of human geography
Tác giả: Barney Warf
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, c2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.203
 
High temperature superconductor bulk materials : fundamentals- processing- properties control- application aspects
Tác giả: Gernot Krabbes
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH Verlag, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
The state space method : generalizations and applications
Tác giả: Daniel Alpay, I Gohberg
Xuất bản: Basel Boston: Birkhauser Verlag, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.74
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục