Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 3085 kết quả
The Cognition workbook : Essays, Demonstration, & Explorations
Tác giả: Daniel Reisberg
Xuất bản: New York: Norton Company, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153
 
Cultural Psychology
Tác giả: Steven J Heine
Xuất bản: New York: Norton Company, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  155.82
 
Handbook of psychology
Tác giả: Donald K Freedheim, John A Schinka, Wayne F Velicer, Irving B Weiner
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Not the big sleep : on having fun, seriously : a Jungian romance
Tác giả: Daryl Sharp
Xuất bản: Toronto: Inner City Books, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
Creative concepts in psychology : an activity and case-based approach
Tác giả: Andrea H Goldstein
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Micheal G Aamodt
Xuất bản: USA: Thomson Wadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
Adult psychopathology and diagnosis
Tác giả: Deborah C Beidel, B Christopher Frueh, Michel Hersen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Intuition und Erkenntnis
Tác giả: Cyrill Mamin
Xuất bản: Tübingen: Brill mentis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  121
 
Phänomenale Adäquatheit und Irreduzibilität des Bewusstseins : Eine Revision des Qualia-Begriffs
Tác giả: Edwin Egeter
Xuất bản: Paderborn: Brill mentis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Kierkegaard as Psychologist
Tác giả: Vincent McCarthy
Xuất bản: Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  198.9
 

Truy cập nhanh danh mục