Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Flavor chemistry and technology
Tác giả: Gary Reineccius, Henry B Heath
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food flavours : biology and chemistry
Tác giả: Carolyn Fisher, Thomas R Scott
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry Information Services, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.5
 
Sensory-directed flavor analysis
Tác giả: Ray Marsili
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Biotechnology in flavor production
Tác giả: Faith C Belanger, D Havkin-Frenkel
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Flavour : from food to perception
Tác giả: Elisabeth Guichard, Anne Marie Le Bon, Anne Marie Le Bon, Martine Morzel, Christian Salles
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.87
 
Flavor, satiety and food intake
Tác giả: Beverly J Tepper, Martin Yeomans
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
Fruit and vegetable flavour : recent advances and future prospects
Tác giả: S Gran Wyllie, Bernhar Brückner
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.807
 
Plant pigments, flavors and textures the chemistry and biochemistry of selected compounds
Tác giả: Neason Akivah Michael Eskin
Xuất bản: New York London: Academic Press, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of flavor characterization : sensory analysis, chemistry, and physiology
Tác giả: Kathryn D Deibler, Jeannine Delwiche
Xuất bản: New York: M Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Wine flavour chemistry
Tác giả: Jokie Bakker, R J Clarke
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: Wiley Blackwell, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục