Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3142 kết quả
Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V [electronic resource] : Post-Proceedings of The AESCS In...
Tác giả: Hiroshi Deguchi
Xuất bản: Tokyo: Springer Japan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
The practical skeptic : core concepts in sociology
Tác giả: Lisa J McIntyre
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Sociology : a brief introduction
Tác giả: Richard T Schaefer
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  301
 
A critical dictionary of sociology
Tác giả: Raymond Boudon, Peter Hamilton, François Bourricaud
Xuất bản: London: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.03
 
Sociology
Tác giả: John J Macionis
Xuất bản: Harlow: Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Sociology : the basics
Tác giả: Martin Albrow
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Society : the basics
Tác giả: John J Macionis
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Sociology : a brief introduction
Tác giả: Richard T Schaefer
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Introduction to sociology
Tác giả: Richard P Appelbaum, Deborah Carr, Michell Duneier, Anthony Giddens
Xuất bản: New York: WW Norton, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Sociology in modules
Tác giả: Richard T Schaefer
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục