Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
WirelessMAN : inside the IEEE 802.16 standard for wireless metropolitan area networks
Tác giả: Carl Eklund
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38212
 
Building wireless community networks
Tác giả: Rob Flickenger
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.67
 
Building wireless community networks
Tác giả: Rob Flickenger
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Mobile WIMAX
Tác giả: Kwang-Cheng Chen, J Roberto B de Marca
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
From GSM to LTE-advanced : an introduction to mobile networks and mobile broadband
Tác giả: Martin Sauter
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Modeling and dimensioning of mobile networks : from GSM to LTE
Tác giả: Mariusz G<<�nabowski, Maciej Stasiak, Arkadiusz Wisniewski, Piotr Zwierzykowski
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
WiMAX technology and network evolution
Tác giả: Ming Lai
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.67
 
Introduction to mobile network engineering : GSM, 3G-WCDMA, LTE and the road to 5G
Tác giả: Alexander Kukushkin
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
WiMAX security and quality of service : an end-to-end perspective
Tác giả: Peter Müller, Seok-Yee Tang, Hamid R Sharif
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Security in wireless LANs and MANs
Tác giả: Thomas Hardjono
Xuất bản: : Artech House, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục