TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing (68 tài liệu)

 
A short course in international business ethics / Charles Mitchell.
Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Annual editions : Business Ethics 07/08 / editor, John E. Richardson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Assessment of Responsible Innovation : Methods and Practices
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Banking for a Better World
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Business & professional ethics for directors, executives, & accountants / Leonard J. Brooks, Paul Dunn.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business and religion : a clash of civilizations? / edited by Nicholas Capaldi.
Thông tin xuất bản: Salem, MA : M & M Scrivener Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics / Damian Grace & Stephen Cohen.
Thông tin xuất bản: South Melbourne, Australia ; New York : Oxford University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : a Kantian perspective / Norman E. Bowie, University of Minnesota.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : a real world approach / Andrew Ghillyer.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : a real world approach / Andrew Ghillyer.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : A stakeholder and issues management approach / Joseph W. Weiss.
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson south-Western,  2006
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : a stakeholders and issues management approach / Joseph W. Weiss.
Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2009.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : decision making for personal integrity and social responsibility / Laura Pincus Hartman, Joseph R DesJardins.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : decision-making for personal integrity and social responsibility / Laura P. Hartman, Joe DesJardins.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : ethical decision making and cases / O. C. Ferrell, John Fraedrich, Linda Ferrell.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : ethical decision making and cases / O.C. Ferrell, John Fraedrich, Linda Ferrell.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin Co.,  2008.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : problems and cases / Damian Grace, Stephen Cohen.
Thông tin xuất bản: : New York : Oxford University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.40994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics : readings and cases in corporate morality / [edited by] W. Michael Hoffman, Robert E. Frederick, Mark S. Schwartz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Business ethics 10/11 / John E. Richardson (editor).
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Certified Macromedia Flash MX designer study guide / Chris Hayes.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Macromedia Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Chủ nghĩa tư bản có ý thức giải phóng tinh thần kinh doanh anh hùng = : Conscious capitalism liberating the heroic spirit of business / John Mackey, Raj Sisodia; Trần Trọng Hải Minh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức ,  2014
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Conscious capitalism : liberating the heroic spirit of business / John Mackey, Raj Sisodia.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Corpocracy : how CEOs and the business roundtable hijacked the world's greatest wealth machine and how to get it back / Robert A.G. Monks.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Corporate ethics and corporate governance / Walther Ch. Zimmerli, Klaus Richter, Markus Holzinger (editors).
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Corporate governance, ethics, and CSR / Justine Simpson, John Taylor.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2013.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Đạo đức kinh doanh / Phạm Quốc Toản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Đạo đức kinh doanh = : Business ethics : decision-making for personal integrity and social responsibility / Laura P. Hartman ,Joe Desjardins;Võ Thị Phương Oanh (dịch); Dương Ngọc Dũng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp / Phạm Quốc Toản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing / Nguyễn Lưu Thanh Tân, Phạm Ngọc Trâm Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong marketing / Nguyễn Lưu Thanh Tân, Phạm Ngọc Trâm Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Digital Dilemmas : Exploring Social Media Ethics in Organizations
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Digital Dilemmas [electronic resource] : Exploring Social Media Ethics in Organizations / by Øyvind Kvalnes.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dissecting Discrimination [electronic resource] : Identifying Its Various Faces and Their Sources / by Daniel Villiger.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden, Germany : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Doanh nghiệp và đạo đức / Jérôme Ballet, Francoise De Bry; Dương Nguyễn Thuận, Đinh Thùy Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2005
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Doing the Right Thing
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press ,  2017
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Doing the Right Thing : A Value Based Economy
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethical obligations and decision making in accounting : text and cases / Steven M. Mintz, Roselyn E. Morris.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Ethics and the Conduct of Business / John Raymond Boatright.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Ethics in marketing : International cases and perspectives / Patrick E Murphy, Gene R Laczniak, Fiona J Harris.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2017
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Ethics, governance and accountability : a professional perspective / Steven Dellaportas...[et al].
Thông tin xuất bản: : John Wiley and Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty / Nguyễn Mạnh Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2014
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp / Nguyễn Mạnh Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hard cases, tough choices : exploring the ethical landscape of business / Simon Longstaff.
Thông tin xuất bản: South Melbourne : Macmillan,  1997
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Harvard business review on corporate ethics.
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business School Press,  2003.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Interactive ethics : how ethical & unethical decisions are really made in organizations / Thomas H. Schear.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Universal-Publishers,  2010.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Living into leadership : a journey in ethics / Bowen H. "Buzz" McCoy.
Thông tin xuất bản: Stanford, Calif. : Stanford Business Books,  2007.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh / Thiệu Vũ; Phạm Thị Hòa (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Management ethics : integrity at work / Joseph A. Petrick, John F. Quinn.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  1997.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Marketing ethics : cases and readings / Patrick E. Murphy, Gene R. Laczniak, [editors].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Moral Aspects of Economic Growth, and Other Essays
Thông tin xuất bản: Cornell University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 174.40941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Moral Aspects of Economic Growth, and Other Essays / Barrington Moore, Jr.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press,  1998.
Ký hiệu phân loại: 174.40941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Moral Aspects of Economic Growth, and Other Essays Barrington Moore, Jr.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 174.40941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Moral Economy at Work : Ethnographic Investigations in Eurasia
Thông tin xuất bản: Berghahn Books  2021
Ký hiệu phân loại: 174.4095
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Moral Reasoning at Work [electronic resource] : Rethinking Ethics in Organizations / by Øyvind Kvalnes.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Pivot,  2019
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
On ethics and economics : conversations with Kenneth J. Arrow / Kenneth J. Arrow ; [edited by] Kristen Renwick Monroe, Nicholas Monroe Lampros ; with a foreword by Amartya Sen.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Pflegeroboter
Thông tin xuất bản: Wiesbaden Springer Nature  2018
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pflegeroboter [electronic resource] / herausgegeben von Oliver Bendel.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2018
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Professional ethics and etiquette.
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson,  2009
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Responsibility at Work : How Leading Professionals Act (Or Don't Act) Responsibly / Howard Gardner.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2007
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Routledge Handbook of Development Ethics
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2019
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Routledge Handbook of Development Ethics
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2019
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stakeholder theory [electronic resource] : the state of the art / R. Edward Freeman [and others]
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Taking sides : clashing views in business ethics and society / selected, edited, and with introductions by Lisa H. Newton, Elaine E. Englehardt, and Michael S. Pritchard.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Anatomy of Ethical Leadership: To Lead Our Organizations in a Conscientious and Authentic Manner
Thông tin xuất bản: Edmonton, AB : Athabasca University Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Blackwell guide to business ethics /edited by Norman E. Bowie.
Thông tin xuất bản: Malden, Mass. : Blackwell,  2002.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Moral Advantage - How to Succeed in Business by Doing the Right Thing / Damon.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Berrett-Koehler,  2004
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Thương học phương châm và Kim cổ cách ngôn / Lương Văn Can; Lý Tùng Hiếu (chú giải và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
What's fair : ethics for negotiators / edited by Carrie-Menkel Meadow, Michael Wheeler.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2004.
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic