Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Conceptual physics
Tác giả: Paul G HewittPaul G Hewitt
Xuất bản: San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Economics
Tác giả: Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell
Xuất bản: Harlow: Pearson Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Starting out with Python
Tác giả: Tony Gaddis
Xuất bản: Boston: Pearson Addison Wesley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Database solutions : a step-by-step guide to building databases
Tác giả: Thomas M Connolly, Carolyn E Begg
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Addison Wesley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Computer Science
Tác giả: J Glenn Brookshear
Xuất bản: : Pearson Addison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Problem Solving and Program Design in C
Tác giả: JR Hanly, EB Koffman
Xuất bản: : Pearson Addison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
An introduction to computer simulation methods : applications to physical systems
Tác giả: Harvey Gould, Wolfgang Christian, Jan Tobochnik
Xuất bản: San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.0113
 
Physics for scientists and engineers : a strategic approach : with moden physics
Tác giả: Randall Dewey Knight
Xuất bản: San Fransisco: Pearson Addison Wesley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Study guide [to accompany] Linear algebra and its applications, third edition update
Tác giả: David C Lay, David C Lay
Xuất bản: Boston Mass London: Pearson Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Economic growth
Tác giả: David N Weil,
Xuất bản: Boston: Pearson Addison Wesley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục