Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
DB2 universal database : for OS/390 version 7.1 certification guide
Tác giả: Richard Yevich, Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Universal Database for OS/390 v7.1 application certification guide
Tác giả: Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
Understanding DB2 : learning visually with examples
Tác giả: Raul F Chong
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Universal Database v8.1 for Linux, UNIX, and Windows database administration certification guide
Tác giả: George Baklarz, Bill Wong
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
IBM DB2 9 new features [electronic resource]
Tác giả: Paul Zikopoulos
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Sams teach yourself DB2 Universal Database in 21 days
Tác giả: Bill Wong, Susan M Visser
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Stored procedures, triggers and user defined functions on DB2 universal database for iSeries
Tác giả: Hernando Bedoya, Fredy Cruz, Daniel Lema
Xuất bản: USA: IBM, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Universal Database V8.1 certification exams 701 and 706 study guide
Tác giả: E Sanders Roger
Xuất bản: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide
Tác giả: Roger E Sanders
Xuất bản: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.74
 
Oracle to DB2 UDB conversion guide [electronic resource]
Tác giả: Whei-Jen Chen
Xuất bản: San Jose Calif: IBM International Technical Support Organization, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục