Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 133 kết quả
Contemporary editing
Tác giả: Cecilia Friend, Don Challenger, Katherine C McAdams
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Magazine editing
Tác giả: John Morrish
Xuất bản: London New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.41
 
Pinnacle Studio X for Windows : Visual QuickStart Guide
Tác giả: Ozer Jan
Xuất bản: : Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006
 
Self-editing for fiction writers : how to edit yourself into print
Tác giả: Renni Browne, Dave King
Xuất bản: New York: Harper Resource, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
The technique of film editing
Tác giả: Karel Reisz, Gavin Millar
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.823
 
Copyediting & proofreading for dummies
Tác giả: Suzanne Gilad
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.2255
 
In the Blink
Tác giả: Walter Murch, Francis Ford Coppola
Xuất bản: Los Angeles: SilmanJames Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Revising and editing for translators
Tác giả: Brian Mossop
Xuất bản: Abingdon Oxon New York: Routledge, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.027
 
Adobe Premiere Pro 2.0 Revealed
Tác giả: Chris Botello
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Line by line : how to edit your own writing
Tác giả: Claire Kehrwald Cook
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục