Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 7944 kết quả
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Radical reactions of fullerenes and their derivatives
Tác giả: Boris Tumanskii, Oleg Kalina
Xuất bản: Dordrecht Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.681
 
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
Techniques and mechanisms in electrochemistry
Tác giả: P A Christensen, A Hamnett
Xuất bản: London New York: Blackie Academic Professional, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
The biology of deserts
Tác giả: David Ward
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.54
 
Surfactant science and technology
Tác giả: Drew Myers
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: John S Rigden
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: John Cobbing
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.3
 
Microbial megaplasmids
Tác giả: Ed Schwartz
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.87293
 
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Kshudiram Saha
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 

Truy cập nhanh danh mục