Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 508 kết quả
Science fiction
Tác giả: Adam Roberts
Xuất bản: Abingdon Oxford New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762
 
A companion to science fiction
Tác giả: David Seed
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Writing fantasy & science fiction
Tác giả: Lisa Tuttle
Xuất bản: London: A C Black, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3876
 
Encyclopedia of science fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: NY: Facts On File, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Wesleyan anthology of science fiction
Tác giả: Arthur B Evans
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Suicide and contemporary science fiction
Tác giả: Carl Gutiérrez-Jones
Xuất bản: The United States of America: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762
 
The best of Isaac Asimov's science fiction magazine
Tác giả: Gardner R Dozois
Xuất bản: New York: Ace Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The history of science fiction [electronic resource]
Tác giả: Adam Roberts
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
The craft of writing science fiction that sells
Tác giả: Ben Bova
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Adventures in time and space : an anthology of science fiction stories
Tác giả: Raymond J Healy, J Francis McComas
Xuất bản: New York: Ballantine, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.83876
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục