Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
CCNP BCMSN portable command guide
Tác giả: Scott Empson
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Systems Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Stability theory of switched dynamical systems
Tác giả: Zhendong Sun, S S Ge
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Hybrid dynamical systems : controller and sensor switching problems
Tác giả: Andrey V Savkin, Robin J Evans
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Introduction to wireless local loop : broadband and narrowband systems
Tác giả: William Webb
Xuất bản: Boston: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.5
 
Introduction to wireless local loop
Tác giả: William Webb
Xuất bản: Boston: Artech House, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.535
 
NX-OS and Cisco Nexus switching [electronic resource] : next-generation data center architectures : the complete guide to planning, configuring, managing, and troubleshooting NX-OS in enterprise
Tác giả: Kevin Corbin, Phil Davis, Ron Fuller, David Jansen, Eric Murray
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Optical switching and networking handbook
Tác giả: Regis J Bates
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3827
 
Cisco LAN switching
Tác giả: Kennedy Clark, Kevin Hamilton
Xuất bản: Indianapolis IN USA: Cisco Press, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Principles of broadband switching and networking
Tác giả: Tony T Lee, Soung C Liew
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Routing and switching essentials. Companion guide
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, c2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục