Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 245 kết quả
Time, policy, management : governing with the past
Tác giả: Christopher Pollitt
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Public administration : an action orientation
Tác giả: Robert B Denhardt, Joseph W Grubbs
Xuất bản: Fort Worth TX: Harcourt Brace College Publishers, c1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Introduction to public health
Tác giả: Raymond L Goldsteen, Karen Goldsteen, David G Graham
Xuất bản: New York: Springer Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Confessions of a public speaker
Tác giả: Scott Berkun
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Attitudes and opinions
Tác giả: Stuart Oskamp, P Wesley Schultz
Xuất bản: Mahwah NJ: L Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Strategic public finance
Tác giả: S J Bailey
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Logics of legitimacy : three traditions of public administration praxis
Tác giả: Margaret Stout
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351.01
 
Power and market : government and the economy
Tác giả: Murray Newton Rothbard
Xuất bản: Kansas City Kan: Sheed Andrews and McMeel, 1977
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Communication in a changing world
Tác giả: Bethami ADobkin, Roger CPace
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
To Improve Health and Health Care : The Robert Wood Johnson Foundation Anthology. Volume IX
Tác giả: Stephen L Isaacs, David C Colby
Xuất bản: San Franciso: JosseyBass, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục